آلبوم فیلم

سخنرانی "دکتر مهدی بهزاد" ریاضیدان مشهور ایرانی، از پیشگامان نظریه گراف، از مؤسسین انجمن ریاضی ایران و اولین دبیرکل فرهنگستان علوم ایران؛در جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - 15 مردادماه 1393


 

اهدای جوایز دانش آموزان برتر پایه های اول و دوم در جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - 15 مردادماه 1393


 

اهدای جوایز دانش آموزان برتر پایه های سوم وچهارم در جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - 15 مردادماه 1393


 

اهدای جوایز دانش آموزان برتر پایه های پنجم وششم در جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - 15 مردادماه 1393


 

اهدای جوایز دانش آموزان برتر در جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - 15 مردادماه 1393


 

سخنرانی "دکتر حسین شاه محمد" استاد موسسه تکنولوژی راچستر نیویورک، در جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - 15 مردادماه 1393


 

سرود اجرا شده در جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - 15 مردادماه 1393


 

نماهنگ جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - 15 مردادماه 1393

 


 

کارگاه بازی های ریاضی در حاشیۀ جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - مردادماه 1393

 


 

پوشش خبری جشن پایانی ششمین دورۀ ریاضیات کانگورو در ایران - اخبار جوانه‌ها - 15 مردادماه 1393