فراخوان کانگورو ۲۰۱۶

دبیرخانه ریاضیات کانگورو درایران برگزار می‌کند: هشتمین دورهٔ روز و مسابقهٔ ریاضیات کانگورو ۱۳۹۵-۲۰۱۶

 هشتمین دورهٔ روز و مسابقهٔ ریاضیات کانگورو با همکاری و مشارکت مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی، مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان و دانشگاه شهید رجایی برگزار می‌شود. آقای دکتر حسین شجاعی رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان طی بخشنامه سراسری و دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۴/۲۳۶۴۲۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰این برنامه را به تمام واحدهای آموزشی کشور ابلاغ کردند.

 

  مشاهدهٔ اطلاعیهٔ تمدید ثبت‌نام

دریافت- بخشنامهٔ ابلاغی به مدارس سراسر کشور

دریافت- دستورالعمل ابلاغ شده از طرف مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان به تمام مدارس کشور 

دریافت- پوستر هشتمین دورۀ روز و مسابقۀ بین المللی کانگورو 2016

دریافت - دفترچۀ راهنمای هشتمین دورۀ روز و مسابقۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو در ایران

         

   بر اساس این بخشنامه:

 مسابقه در روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ بهطور همزمان در مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

 این دوره از مسابقهٔ ریاضیات کانگورو برای دانشآموزان تمام پایههای تحصیلی (از اول دبستان تا پیشدانشگاهی) در شش گروه زیر برگزار میشود:

 

 

Ÿ شرکتکنندگان بر اساس گروهی که در آن جای میگیرند به 2۴ یا 30 مسئلهٔ پنجگزینهای پاسخ میدهند. این مسئلهها برحسب دشواری در سه سطح 3، ۴ و ۵ امتیازی قرار میگیرند.

    

تقدیر از شرکتکنندگان در هشتمین دورهٔ ریاضیات کانگورو در ایران

Ÿ گواهی شرکت در مسابقهٔ بینالمللی ریاضیات کانگورو برای تمام شرکتکنندگان؛

Ÿ دیپلم افتخار بینالمللی با امضای رئیس «انجمن جهانی کانگورو بدون مرز» برای ۳۰ درصد از شرکتکنندگان هر استان که بهترین عملکرد را در گروه خود داشتهاند؛

Ÿ گواهی بینالمللی برگزاری ریاضیات کانگورو برای تمام مدارس و مراکز آموزشی برگزار کننده؛

 

 

Ÿ تقدیرنامه و جایزهٔ ویژه برای مدارس و مراکزی که بهترین عملکرد کمّی و کیفی را در برگزاری روز و مسابقهٔ ریاضیات کانگورو داشته باشند؛

 

 

Ÿ تقدیر ویژه از معلمان و کارشناسان ریاضی که مسئلههای پیشنهادیشان در کنگرهٔ جهانی کانگورو پذیرفته شده و در جمع مسئلههای اصلی کانگورو قرار گرفته است.

Ÿ تندیس و جایزهٔ ویژه برای دانش آموزان برگزیدهٔ استانی و کشوری در جشن پایانی ریاضیات کانگورو.

 

 


 

 

                                          


مطالب بیشتر:

ریاضیات کانگورو چیست؟

ریاضیات کانگورو در ایران

مسئله ها و پاسخ های مسابقۀ کانگورو 2014