برای معلمان، دانش‌آموزان و والدین…

منابع آموزشی

ریاضیات کانگورو در کنار این مجموعه کتاب‌ها و نیز سایت ریاضیات کانگورو، بسته‌ای آموزشی را تشکیل می دهند که به ارتقای درک ریاضی دانشآموزان و رشد توانمندی آنان برای لذت‌بردن از فعالیتهای هوشمندانۀ ریاضی کمک خواهد کرد.

سفارش عمده

مدارس و مراکز آموزشی برای سفارش عمدۀ کتاب‌ها و منابع آموزشی تماس بگیرند.

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین این مجموعه کتاب‌ها به سایت فاطمی مراجعه کنید.

روش‌های خرید

شما می‌توانید با فروشگاه فاطمی تماس بگیرید یا به آن مراجعه کنید.

معرفی کتاب‌های ریاضیات کانگورو

با هدف آشنایی مخاطبان با ریاضیات کانگورو و نیز استفادۀ بهتر از مفاهیم، مسائل و رویکرد ریاضیات کانگورو در مدارس به‌ویژه کلاس‌های حل مسئله، مجموعه‌ای از منابع آموزشی با ویژگی‌های مقابل فراهم شده است که معلمان، دانش‌آموزان، والدین و سایر علاقه‌مندان میتوانند با توجه به نیازشان از آن‌ها استفاده کنند.

ویژگی‌های کتاب‌های ریاضیات کانگورو

  • برای دانشآموزان، معلمان ریاضی و والدین تهیه شده‌اند؛
  • به رشدِ تفکر، خلاقیت و توانایی استدلال دانشآموزان کمک می‌کنند؛
  • در کلاسهای درس ریاضی، کلاسهای فوقبرنامه و منزل قابل استفاده‌اند؛
  • برای استفاده در طرح «یک روز با نشاط» مناسب‌اند؛
  • با راهبردهای حل مسئلۀ کتابهای ریاضی مدرسه متناسب‌اند؛
  • برای آمادگی در آزمونهای ورودی مدارس برتر و استعدادهای درخشان مفیدند.

زنگ حل مسئله

همگام با ریاضیات کانگورو

«زنگ حل مسئله»، مجموعه‌ای ۹ جلدی است که با هدف تقویت توانایی حل مسئله برای دانش‌آموزان دبستان و متوسطۀ اول تهیه شده است. بیش‌تر مسئلههای این کتابها از میان مسئلههای مسابقههای ریاضیات کانگورو انتخاب شدهاند. مسئله‌های انتخاب شده در هر کتاب با موضوع‌های درسی ریاضی هر پایه متناسب‌اند.

در کتاب‌های درسی جدید ریاضی دبستان و متوسطۀ اول و نیز در برنامۀ درسی ملی کشور بر توانایی حل مسئله تأکید شده است. کتاب‌های «زنگ حل مسئله» با انتخاب دقیق مسئله‌هایی که در راستای همین هدف‌اند می‌توانند منابع آموزشی مناسبی برای معلمان، والدین و دانش‌آموزان باشند.

برای استفادۀ بهتر از کتاب‌های این مجموعه در کلاس‌های درس ریاضی، راهنمای پاسخ مسئله‌‌ها در کتاب جداگانه‌ای برای استفادۀ معلمان و والدین منتشر شده است.

مجموعه مسئله‌های

ریاضیات کانگورو

مجموعۀ شش جلدی «ریاضیات کانگورو» حاوی مسئلههای دورههای اخیر مسابقههای بینالمللی ریاضیات کانگورو همراه با پاسخ تشریحی آنهاست. هدف این کتابها، آشنایی دانشآموزان و معلمان ریاضی با این مسابقهها، به‌ویژه مسئلههای ساده، زیبا و جذاب و راه‌حلهای بدیع و خلاقانۀ آنهاست. هر یک از کتابهای این مجموعه مانند خود مسابقههای کانگورو برای دو پایۀ تحصیلی تهیه شدهاند و از پایۀ اول دبستان تا پایان دورۀ متوسطه را پوشش میدهند.

ویژۀ معلمان

طرح درس حل مسئله

در طرحدرسهای حل مسئلۀ ریاضیات کانگورو، برای هر یک از راهبردهای هشتگانۀ مطرح‌شده در کتابهای درسی ریاضی، تعدادی مسئله از دورههای گذشتۀ مسابقۀ ریاضی کانگورو گلچین و به‌همراه توضیحاتی، برای استفادۀ معلمان در کلاس ریاضی مدرسه ارائه شده است. حل مسئلههای مسابقههای کانگورو در کلاس درس به‌همراه راهبردهای آموزش داده شده در کتاب درسی میتواند راهکار مناسبی برای تقویت مهارت حل مسئله و تفکر خلاق در دانشآموزان باشد.

© کپی رایت - ریاضیات کانگورو در ایران