داستان‌های منتخب بخش «چالش داستان‌نویسی با مسائل کانگورو»

داستان امیرعلی عظیمیان پایه اول ابتدایی از کرج

داستان رادین مدیریان پایه دوم ابتدایی از تهران

داستان اهورا غنچی پایه سوم ابتدایی از شاهرود

داستان ضحی ضیایی پایه چهارم ابتدایی از تهران

داستان زهرا قهرمان نژاد پایه پنجم ابتدایی از تهران

داستان سام انوشه پایه ششم ابتدایی از رفسنجان